Begrippenlijst

Aankoopsom
Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd in het koopcontract.

Afbetalen van de hypotheek
Meestal gebeurt dat in maandelijkse termijnen, samen met de rentebetalingen. Ook afbetalingen per kwartaal, per halfjaar of per jaar komen voor. De rente is dan iets hoger.

Afkoopwaarde
De opgebouwde waarde van een levensverzekering of spaarpolis welke wordt uitgekeerd bij beëindiging.

Aflossingsvrije hypotheek
Tijdens de looptijd van de hypotheek hoeft niet te worden afgelost in contanten of via een polis.

Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt voor het afsluiten van een hypotheek. Zoals notaris-, taxatie-, administratie- en bemiddelingskosten.

Aftrekpost
Het totale bedrag dat u in mindering kan brengen op uw bruto inkomen. De rente van de hypotheek in geval van aankoop en de kosten zoals genoemd onder afsluitkosten.

Akte van levering
De notarisakte van de overdracht van het onroerend goed.

Annuïteiten hypotheek
Rente en aflossing vormen samen een vast maandbedrag. U lost langzamerhand meer af, terwijl het renteaandeel daalt. De netto maandlast stijgt.

Appartementsrecht
U koopt exclusief gebruiksrecht van een deel van het gebouw. U krijgt bevoegdheid tot het gebruik van een bepaald appartement en gemeenschappelijke ruimten.

Bankgarantie
Zie waarborgsom.

Banksparen
Rente en inleg vormen samen een vast maandbedrag. U lost aan het eind van de looptijd het gegarandeerde doelkapitaal af met de opbrengst van de spaarrekening.

Bemiddelingskosten
Kosten die de adviseur in rekening brengt voor het advies en bemiddelen van de hypotheek.

Bouwhypotheek
Hiervan is sprake als het om een nieuwbouwwoning gaat. We spreken ook wel van een depotlening, hypotheek met bouwdepot of een hypotheek met depotstorting. Een bouwhypotheek kan ook verstrekt worden, wanneer een bestaande woning verbouwd wordt.

Borgstelling
Hierbij verklaart een ander persoon dan de geldnemer, bijvoorbeeld een familielid, dat hij bereid is m.b.t. (een deel van) de lening borg te staan.

Canon
De vergoeding voor erfpacht.

Courtage
Bemiddelloon voor de makelaar. Meestal een percentage van de koopsom.

Dalrente
Indien na ondertekening van de offerte de rente omlaag gaat voordat de hypotheekakte wordt gepasseerd, past de geldgever de rente aan.

Dalrente
Een Calcasa Desktop Taxatie is het taxeren van een woning op afstand. Je kunt deze Calcasa Desktop Taxatie gebruiken voor het financieren van een woning tot maximaal 90% van de woningwaarde. De Calcasa Desktop Taxatie kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. De acceptatie wordt bepaald door de geldverstrekker dus het verschilt per hypotheekaanbieder.

Eigendomsakte
Na de koop van een huis krijgt u van de notaris een eigen domsakte. Dit is een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte.

Eigendomsoverdracht
Op het moment van ondertekening van de koopakte is de eigendom van de woning nog niet op de koper overgegaan. Dit gebeurt pas als, enkele weken later, de transportakte is ondertekend en deze in de daarvoor bestemde registers is ingeschreven.

Erfdienstbaarheid
De eigenaar van een onroerend goed moet het anderen toestaan om bijvoorbeeld over terrein te lopen. Een erfdienstbaarheid hoort bij het huis en is geregistreerd bij het kadaster.

Erfpacht of eigendom
In sommige gevallen is de grond niet het eigendom van de huiseigenaar, maar is de grond gepacht. De grond heeft dus een andere eigenaar maar mag tegen vergoeding voor een lange periode gebruikt worden.

Executiewaarde
Dit is de vermoedelijke opbrengst van de woning op een publieke veiling bij een gedwongen verkoop.

Expiratiedatum
Een datum waarop een contract of een onderdeel daarvan afloopt, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevaste periode.

Extra aflossing
Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag. Daarboven is een boeteclausule van toepassing.

Financieringskosten
Het totaal van alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld taxatiekosten, courtage, notariskosten, registratiekosten en de advieskosten.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen GHF
De GHF bevat normen ter invulling van een verantwoord hypotheekverstrekking beleid.

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen, waneer deze bijvoorbeeld door brand verloren zou gaan. Deze waarde is met name van belang bij het afsluiten van een verzekering voor de woning.

Hypotheek
Het recht om een vordering bij voorrang te verhalen op de opbrengst van een registergoed dat aan een ander toebehoort.

Hypotheekaktekosten
De kosten die door de notaris worden berekend voor het passeren van de akte, vermeerderd met de kosten voor registratie in het hypotheekregister.

Hypotheeknemer
Dit is de geldgever. Ook wel hypotheekhouder genoemd.

Instaprente/ oriëntatierente
De hypotheek kan binnen een periode van een tot twee jaar één keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt.

Jaarlijkse kostenpercentage JKP
Dit is een kostenpercentage waarin alle kosten van de lening zijn verwerkt. Dit percentage bepaalt uiteindelijk hoeveel u gaat afbetalen.

Kadaster
Vastlegging van eigendom van alle roerende zaken. Ook wel hypotheekkantoor genoemd. Belast met indeling van percelen(bebouwing met grond eromheen).

Koop-/ aannemingsovereenkomst
Zo wordt een koopakte genoemd bij een nieuwbouwwoning. Deze heeft betrekking op een nog te bouwen of af te bouwen huis. Deze akte bevat twee elementen: De koopovereenkomst,  Hierin verkoopt de verkoper een stuk bouwgrond aan de koper. Aannemingsovereenkomst,  Hierin geeft de koper opdracht aan de aannemer om op de bouwgrond te bouwen. In de overeenkomst worden de prijs van de bouwgrond en de bouwkosten (meestal in termijnen) genoemd.

Koopakte
Koopovereenkomst van de woning, meestal opgesteld door een makelaar of een notaris.

Koopopdracht
De aspirant koper geeft een makelaar een koopopdracht. De makelaar gaat op zoek naar een woning en onderhandelt met de verkoper over de prijs.

Kosten koper (k.k.)
De overdrachtsbelasting, borgtochtprovisie NHG, taxatie- en de notariële kosten zijn voor de koper, plus de bemiddelingskosten en eventuele makelaarskosten.

Levenhypotheek
Pas na de looptijd van de hypotheek lost u de lening af. Tot die tijd betaalt u rente over de hypotheek plus een premie voor een levensverzekering waarmee de aflossing wordt opgebouwd.

Lineaire hypotheek
Ieder jaar lost u hetzelfde bedrag af, het rente bedrag daalt. De netto maandlast wordt dus steeds lager.

Makelaar
Een makelaar helpt onder andere bij het verkopen van uw huis en/of helpt bij het zoeken naar een nieuwe woning. Hij kan de woning taxeren en voor u onderhandelen.

Marktwaarde
De marktwaarde is de waarde die de woning oplevert onder normale omstandigheden

Meeneemregeling
Regeling voor als u uw oude woning al heeft verkocht, maar nog geen nieuwe woning heeft gekocht. Binnen de termijn van een meeneemregeling kan de oude hypotheek worden opgenomen in de nieuwe, zodat u geen hypotheek tegen ongunstiger voorwaarden hoeft af te sluiten.

Nationale Hypotheek Garantie
Met een garantieregeling wordt gegarandeerd dat de geldgever zijn geld altijd terugkrijgt. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich voor de koper garant jegens de geldgever.

Netto werkelijke rente
De werkelijke kostprijs van een hypotheek.

Notaris
Zonder tussenkomst van de notaris kan de formele overdracht van een huis niet geregeld worden. De koper bepaalt welke notaris wordt ingeschakeld.

Omzetbelasting
Bij een nieuw te bouwen woning moet er omzetbelasting worden betaald (BTW).

Ontbindende voorwaarden
In een koopovereenkomst wordt opgenomen dat deze zonder kosten kan worden ontbonden als u de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie of de woonvergunning e.d. niet rond kunt krijgen.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevaste periode en bij verkoop kan een hypotheek worden opgezegd. Hierbij moet gewoonlijk een zekere termijn in acht worden genomen.

Opstal
Het woonhuis.

Overbruggingskrediet
Als iemand een woning wil kopen en hij zijn oude woning nog niet verkocht heeft kan hij de nieuwe woning niet financieren. Het overbruggingskrediet dekt dan het bedrag dat de oude woning gaat opleveren.

Overdrachtsbelasting
Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten van de hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente.

Overwaarde
Men spreekt van een overwaarde als de verkoop- of marktwaarde van een huis hoger is dan de restantschuld van de hypotheek die erop rust.

Passeren
Het tekenen van de transportakte in het bijzijn van de notaris. Daarna is het de taak van de notaris om de akte te laten inschrijven in de openbare registers.

Renteaanbod
Bijna alle geldverstrekkers geven binnen enkele dagen na de hypotheekaanvraag een renteaanbod, in een aanbiedingsbrief. Als u de verklaring ondertekent binnen de gestelde termijn, vaak twee à drie weken, staat de rente vast. Sommige geldverstrekkers geven het renteaanbod een andere naam: renteverklaring, garantieverklaring, voorlopige offerte of voorbeeldofferte. Dat de rente is vastgezet, betekent niet dat uw hypotheekaanvraag al is geaccepteerd. Dat is pas het geval als u een bindende offerte krijgt.

Rentevaste periode
De periode waarvoor de rente constant blijft. De meeste geldgevers laten de cliënt de keuze uit verschillende perioden.

Restanthoofdsom
Dit is het deel van de lening dat nog niet afgelost is. Verder mag de geldgever achterstallige rente en gemaakte kosten achterhouden uit de opbrengst van de verkoop.

Restschuld
Als de hypotheekschuld op uw huis hoger is dan de waarde van het huis, dan staat uw huis ‘onder water’. Bij de verkoop blijft u dan zitten met een restschuld. Verwacht u dat u bij verkoop een restschuld overhoudt, neem dan voordat de verkoopprocedure begint contact op met Alpha Hypotheken of geldverstrekker. Bespreek hoe u de eventuele restschuld gaat afbetalen. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen: de geldverstrekker kan de overdracht namelijk bij de notaris blokkeren.

Restschuld aflossen en financieren
Om de restschuld te verkleinen kunt u tijdens de looptijd extra aflossen op de hypotheek. Na verkoop zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor de restschuld.

Roerende zaken
Verplaatsbare zaken, in tegenstelling tot een onroerende zaak.

Spaarhypotheek
Een vooraf afgesproken en gegarandeerd eindbedrag wordt uitgekeerd na verloop van de looptijd. Deze aflossing wordt sparend opgebouwd en is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting.

Taxatierapport
Een zo objectief mogelijke waardebepaling, opgesteld door een onpartijdige deskundige. Meestal dus door een (onafhankelijke) makelaar.

Transportkosten
Kosten die de notaris berekent voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van inschrijving van die akte in de openbare registers.

Tweede hypotheek
Een hypotheeklening, naast de eerste, bijvoorbeeld om het huis te verbouwen.

Voorlopig koopcontract
Een misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract dan is de koop wel degelijk definitief. Het voorlopige zit in het feit dat het contract niet bestemd is om als een transportakte te worden ingeschreven.

Vrij op naam (v.o.n.)
Notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting zijn bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster zijn niet inbegrepen.

Vrije verkoopwaarde (marktwaarde)
De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht.

Waarborgsom
Om te zorgen dat de koper zijn verplichting nakomt om de woning af te nemen en te betalen moet hij een waarborgsom betalen. Ook wordt er tegenwoordig wel gebruik gemaakt van een bankgarantie.

Winstdeling
Is van toepassing bij een conventionele vorm van levens verzekering. Waardoor een hogere uitkering op de einddatum door het jaarlijks bijschrijven van een percentage van de maatschappijwinst.