Belastingen & de fiscus

Aftrekposten
Bij de financiering van een woning kunt u op twee manieren belastingvoordeel verkrijgen. Ten eerste kunt u financieringskosten éénmalig aftrekbaar maken. Ten tweede is de rente over het bedrag dat u voor bepaalde kosten leent, ook aftrekbaar. Kosten en rente die betrekking hebben op leningen die NIET zijn aangegaan voor de aankoop, verbetering of verbouwing van de eigen woning zijn NIET fiscaal aftrekbaar. U heeft maximaal 30 jaar lang recht op aftrekbaarheid van financieringsrente. Bij het oversluiten van de hypotheek zijn de kosten voor het aangaan van de nieuwe hypotheek éénmalig fiscaal aftrekbaar. Financiert u de kosten mee in de hypotheek, dan behoort dat gedeelte in Box 3. Voor de toepassing van de juiste fiscale regels, is advies van een Erkend Financieel Adviseur absolute noodzaak!

Bijleenregeling
Als u in 2004 of later uw eigen woning heeft verkocht, heeft u mogelijk te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in dat uw (hypotheek) renteaftrek mogelijk beperkt is als u een nieuwe eigen woning kocht en uw oude woning overwaarde had. Meestal is de verkoopopbrengst van de oude woning hoger dan de schuld voor de oude woning; de woning heeft dan overwaarde. Als u deze overwaarde niet of niet helemaal gebruikt om de nieuwe woning te financieren, moet u misschien voor de aankoop van deze woning een hogere lening afsluiten. De rente over deze lening is dan echter niet volledig aftrekbaar. U mag alleen de rente over de financiering van de aankoopsom van de nieuwe woning, verminderd met de overwaarde, aftrekken.

Boxenstelsel
Inkomsten uit salaris of uitkering worden in box 1 ondergebracht. Hierover betaalt u een progressief tarief aan inkomstenbelasting. Het Eigen Woning Forfait dient bij het inkomen te worden opgeteld. Hypotheekrente die u voor de eigen woning heeft betaald, is aftrekbaar. Onder eigen woning wordt verstaan: een gebouw dat als hoofdverblijf dient voor particulier gebruik. Inkomsten uit sparen en beleggen worden in box 3 met Vermogens Rendement Heffing belast.

Kapitaalverzekering Eigen Woning
Een kapitaalverzekering is een verzekering waarmee kapitaal via beleggingen of sparen wordt opgebouwd. Als de uitkering van de kapitaalverzekering aan de eigen woning wordt gekoppeld, is de uitkering van deze kapitaalverzekering, onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaald maximum, belastingvrij.

Eigen Woning Forfait (EWF) 2024
Als eigenaar van een woning betaalt u belasting in de vorm van het Eigen Woning Forfait. Eens in het jaar wordt uw woning of een gelijksoortige woning bij u in de buurt getaxeerd. De dan bepaalde WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaken) dient als grondslag voor de belasting. De WOZ-waarde maal een factor dient u bij uw inkomen op te tellen.

Tabel hoogte van het eigenwoningforfait 2024
De bijtelling wordt bepaald aan de hand van onderstaand tabel.

WOZ-waarde hoger dan: WOZ-waarde lager dan: Het eigenwoningforfait
€ 12.500 Geen bijtelling
€ 12.500 € 25.000 0,10 procent
€ 25.000 € 50.000 0,20 procent
€ 50.000 € 75.000 0,25 procent
€ 75.000 € 1.310.000 0,35 procent
€ 1.310.000 €- € 4.585 + 2,35%. over > € 1.310.000

Eén van de heffingen die u jaarlijks aan de gemeente betaalt, is de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Ook de hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. De tarieven verschillen per gemeente.

Vermogens Rendement Heffing (VRH)
Het saldo van sparen en beleggen wordt in box 3 behandeld. Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3. Dit is voor 2024 € 57.000,00. In de voorlopige aanslag 2024 worden er fictieve rendementspercentage gebruikt die dicht bij het werkelijke rendement van het box 3 inkomen liggen.

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 1,03%
  • beleggingen en andere bezittingen: 6,04%
  • Schulden: 2,47%

Over uw box 3 inkomen boven de vrijstelling betaalt u in 2024 36% belasting.

Voorlopige teruggaaf
Om direct te kunnen profiteren van de aftrek van financieringsrente, kunt u bij de belastingdienst een verzoek tot voorlopige teruggaaf indienen. Zo hoeft u niet te wachten op de afrekening na het doen van uw belastingaangifte. U krijgt het fiscaal voordeel alvast maandelijks vooraf gestort.

Laat u adviseren!
De fiscale regelgeving rondom de hypotheek en eigen woning is de laatste tijd zeer complex geworden. Laat u voor de toepassing van de juiste fiscale regels door Alpha Hypotheken adviseren. Bel tijdens kantooruren 0172 446180 of verstuur het contactformulier.