Financiële gevolgen echtscheiding

Scheiden en alles delen?
Huwelijk en geregistreerd partnerschap……ze duren niet eeuwig. Een echtscheiding heeft vaak grote gevolgen. Kijk maar eens naar de opgebouwde pensioenrechten bij ouderdomspensioenen. Ontbinding van huwelijk of geregistreerd partnerschap leidt tot verdeling van die rechten. Voor de verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen is er de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding (Wet VPS). Deze wet is altijd van toepassing. Alleen via huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant is het mogelijk afstand te doen van de rechten die deze wet toekent.

Voorwaardelijk ouderdomspensioen
Het recht op pensioenverevening houd in dat een ex-partner recht heeft op uitbetaling van een deel van de (toekomstige) pensioentermijnen. Er is sprake van een voorwaardelijk recht, daarom spreken we hier van een voorwaardelijk ouderdoms-pensioen. Voorwaarde voor uitkering is namelijk dat de pensioengerechtigde in leven is. Na eventueel overlijden van de pensioengerechtigde ontvangt de ex-partner geen ouderdomspensioen meer! De ex-partner is wat dit betreft financieel afhankelijk van het in leven zijn van de pensioengerechtigde. Als de ex-partner is overleden, ontvangt de pensioengerechtigde overigens weer de volledige pensioentermijnen.

Meer zekerheid
Het is mogelijk om het voorwaardelijk recht om te zetten in een onvoorwaardelijk recht. Dit heet conversie, toestemming van beide partijen is vereist. In dit geval worden de verdeelde pensioenen rechtstreeks aan belanghebbende uitgekeerd. Let er wel op dat de pensioenuitvoerder uiterlijk binnen twee jaar na de echtscheiding op de hoogte is gesteld van de wens tot conversie. Bij overschrijding van deze termijn moet de ex-partner de pensioengerechtigde verzoeken een deel van het pensioen aan hem/haar uit te betalen. Dat kan onderling problemen opleveren. Uitkering door de pensioenuitvoerder aan belanghebbende heeft praktisch altijd de voorkeur. Hou de termijn van twee jaar dus in de gaten als u ‘uit elkaar gaat’.

Nabestaandenpensioen
Bij echtscheiding verkrijgt de ex-partner, ten behoeve waarvan een nabestaanden-pensioen verzekerd was, recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit betreft het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen. Lees het goed: het opgebouwde nabestaandenpensioen! In veel pensioenregelingen wordt het nabestaandenpensioen niet opgebouwd. Het wordt verzekerd op risicobasis. Dit betekent in de praktijk dat het nabestaandenpensioen geen waarde vertegenwoordigt. Gevolg is dat er helemaal niets valt toe te wijzen! Invaliditeitspensioenen, VUT-uitkeringen en Pre-pensioenen worden in geval van scheiding niet verdeeld.

Afwachten of iets ondernemen?
Bent u of uw partner eerder gehuwd geweest? Dan is het verstandig om eens stil te staan bij de hoogte van uw pensioen. Met name de hoogte van het nabestaandenpensioen laat vaak veel te wensen over. Neem tijdens kantooruren contact op met één van onze financieel planners: tel. 0172 446180 of verstuur het contactformulier.