Uw (nabestaanden) pensioen

Pensioen, wat is dat eigenlijk?

De één denkt meteen aan vrije tijd. De ander denkt aan geld. Het is allebei waar. Wie pensioen ziet als uitgesteld loon, zit goed. U zit nog beter als u zeker weet dat u het uitgestelde loon ook krijgt! Het pensioen is óók inkomen voor nabestaanden als u overlijdt. Een pensioen is dus belangrijk. Het geheel moet staan als een huis! Het geeft financieel onderdak en beschermt tegen financiële stormrampen.

Het Ouderdomspensioen – AOW
Dit gaat in vanaf uw pensioendatum en loopt door tot uw overlijden.

Het Arbeidsongeschiktheidspensioen – WAO
Dit is een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt zodra u de pensioendatum bereikt.

Het Nabestaandenpensioen – ANW
Wie nabestaandenpensioen opbouwt, vormt een financieel ‘potje’. Hieruit ontvangt uw nabestaande na uw overlijden een uitkering. Trend: de nabestaandenuitkering zekerstellen via een overlijdensrisicoverzekering.

Ontwerp en opbouw van het pensioenhuis

1. het fundament – de pensioenbasis bestaat uit AOW, ANW en WAO
Deze belangrijke basis wordt gelegd door de overheid.

2. de 1e verdieping – het aanvullend pensioen – zogenaamd werknemerspensioen
Deze verdieping komt bovenop de basis. U bouwt hem samen met uw werkgever(s). Voorwaarde is wél, dat uw werkgever een pensioenregeling heeft of had én dat u daar aan meedoet of meedeed. Dus niet iedereen heeft een aanvullend pensioen.

3. de bovenste verdieping, met het mooiste uitzicht, realiseert u zelf
U doet dat met spaargeld, erfenissen, lijfrenteverzekeringen, koopsompolissen, aandelen, een eigen huis, een eigen bedrijf etc.

Opdrachtgever, architect en bouwer
Uw Pensioenhuis moet degelijk en bewoonbaar zijn. De pensioenbasis is iets om op door te bouwen. Financieel planners en pensioenadviseurs zijn zowel architect als bouwer. Samen met u houden zij de bouw en het onderhoud van uw pensioenhuis goed in de gaten. Indien mogelijk realiseren we samen de bovenste verdieping.

Samen en vrijblijvend uw pensioen bekijken
Over uw huidige situatie, uw mogelijkheden, de maatregelen en de voorwaarden gaan wij met plezier aan tafel. Neem tijdens kantooruren contact op met: tel. 0172 446180 of verstuur uw bericht via het contactformulier.


Begrippenlijst pensioenen

Bij pensioenen spelen diverse begrippen een belangrijke rol. Hieronder een korte uitleg van termen die u regelmatig tegenkomt.

Franchise
Het salarisdeel dat niet meetelt bij bepaling van pensioenaanspraken. Vaak betreft dit de AOW.

Pensioengrondslag
Het pensioensalaris minus de franchise.

Salaris- en diensttijdregeling
Bij deze vorm van pensioenregeling is bepaald dat salarisverhogingen voor een bepaald percentage doorwerken in de pensioengrondslag. De pensioendatum staat vast, de jaarlijkse pensioenpremie kan variëren.

Eindloonregeling
Het pensioen bedraagt hierbij 70% van het laatst verdiende salaris. Dit percentage is echter wel afhankelijk van het aantal opgebouwde dienstjaren. Een volledig pensioen is meestal gebaseerd op 40 dienstjaren. De genoemde 70% is inclusief de te ontvangen AOW!

Middelloonregeling
Hierbij wordt het pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris over de jaren dat men een dienstverband had. Salarisstijgingen werken niet terug naar dienstjaren uit het verleden. In vrijwel alle middelloonregelingen is het opgebouwde pensioen waardevast. Als salarisstijgingen de inflatie volgen is het opgebouwde pensioen vaak vergelijkbaar met het pensioen uit de eindloonregeling. Let op: carrièresprongen kunnen tot aanzienlijke pensioentekorten leiden.

Beschikbare premie regeling
Bij dit pensioenstelsel stelt de werkgever jaarlijks een premie beschikbaar voor de werknemer. Deze belegt het premiebedrag vervolgens naar eigen inzicht. Bij goede beleggingsresultaten kan het pensioen riant zijn, maar het kan ook tegenvallen.

Kapitaalverzekering
Manier om gestructureerd te “sparen voor later”. Gekenmerkt door premiebetaling en belastingvrije kapitaalsuitkering. Sinds de belastingherziening in 2001 fiscaal aantrekkelijk in combinatie met een hypotheek voor het huis dat als hoofdverblijf wordt aangemerkt. (Belastingvrije kapitaalsuitkering bestemmen voor aflossing hypotheek.)

Lijfrentepolis
Verzekering met, vaak fiscaal aftrekbare, periodieke premiebetaling. Kapitaalsopbouw door stortingen en behaald rendement tijdens de looptijd. Uitkering op einddatum.

Koopsom
Eenmalige storting met het doel op een bepaalde datum een groter bedrag terug te krijgen. Als de storting gericht is op reparatie van een pensioengat vaak fiscale voordelen mogelijk. Veel gebruikt instrument voor verbetering van Gouden Handdruk gevolgen.

Gouden Handdruk
Eenmalige beloning die een werknemer soms ontvangt bij het, al dan niet vrijwillig, beëindigen van een dienstverband.

Nieuw Pensioenstelsel
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioenwet aan te passen. Als de Eerste Kamer in het voorjaar 2023 akkoord gaat, dan treden de nieuwe regels voor pensioen naar verwachting uiterlijk 1 juli 2023.